ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

  1. ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

  2. ವಿವರಣೆಗಳು :

  ಎ.) ಇಲ್ಲಿ “ಕಂಪನಿ” ಎಂದರೆ ಎರ್ಗೋಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಂಡಿರುತ್ತದೆ.
  ಬಿ.) “ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು”: ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಸಿ.) "ಖರೀದಿದಾರರು" ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಂಪನಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ಘಟಕವು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು/ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು/ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಕೋರಿದೆ.
  ಡಿ.) “ರೈತ” ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಂಪನಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಇ.)"ಸರಕುಗಳು" ಎಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾರಾಟವಾದ ಅಥವಾ ರೈತರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು/ಬೆಳೆಗಳು ಎಂದರ್ಥ
  ಎಫ್.) “ಖರೀದಿ ಆದೇಶ” ಎಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖರೀದಿದಾರು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿ.
  ಜಿ.) "ಮಾರಾಟಗಾರ" ಎಂದರೆ ರೈತ / ಮರುಮಾರಾಟಗಾರ / ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಖರೀದಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಂಪನಿ.
  ಎಚ್.) ಗೋದಾಮು: ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ/ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
  ಐ.) ಗೋದಾಮಿನ ರಸೀದಿ: ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ.
  j.) ಗೋದಾಮಿನವರ ವಿನಂತಿ: ರೈತರು ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.
  ಕೆ.) ಅವಧಿ:
     i.) ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ ಗೋದಾಮಿನ ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅವಧಿಯು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಟ 15 ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 185 ದಿನಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಮೊದಲಿನದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
     ii.) ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ ವೇರ್‌ಹೌಸ್ ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅವಧಿಯು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 185 ದಿನಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಮೊದಲಿನದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

  3. ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ರೈತರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ (ಒಟಿಪಿ) ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ/ಕರಾರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

  4. ಒಮ್ಮೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಾರದು.

  5. ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ:

  ಎ). ಸರಕುಗಳ ರವಾನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  ಬಿ.) ಪ್ರತಿ ಪೂರೈಕೆ/ವಿತರಣೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ಆಧಾರವು ಮಾರಾಟಗಾರರ ರವಾನೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ತೂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರವಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಾಪನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ / ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು/ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ/ತೂಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಳತೆ/ತೂಕದ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಯಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  ಸಿ.) ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜು/ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  ಡಿ.) ಖರೀದಿದಾರರು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾರಾಟಗಾರರು ತನ್ನ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿತರಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  ಇ.) ಹಣದ ರವಾನೆಯನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್/ಚೆಕ್ (ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿನ ಡಿಡಿ/ಚೆಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಡಿಡಿ/ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು.
  ಎಫ್.) ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದಂತಹ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  ಜಿ.) ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.
  ಎಚ್.) ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  ಐ.) ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಂದರೆ, ಗೋದಾಮಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ, ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಖರೀದಿದಾರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬಹುದು.

  6. ಪೂರೈಕೆ / ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆ:

  ಎ.) ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  ಬಿ.) ಸಾರಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಖರೀದಿದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಉಂಟಾದರೆ, ಖರೀದಿದಾರನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  ಸಿ.) ಖರೀದಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು /ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸರಕುಗಳ ಲಾರಿ ಸಾಗಣೆ ಪಟ್ಟಿ / ರಶೀದಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸರಕುಗಳ ರವಾನೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರವಾನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  ಡಿ.) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ರವಾನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರವಾನೆ / ವಿತರಣಾ ಸಮಯದ ಷರತ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಹೊರತು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕವು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿತರಣಾ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  ಇ.) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿತರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳು ಖರೀದಿದಾರರ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು, ತಾನೇ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ಥಳ/ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಒಡೆಯುವಿಕೆ, ಸೋರಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಕಳ್ಳತನ, ಹಾನಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ರವಾನೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ವಾಹಕಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರ ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  ಎಫ್.) ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕೆಲಸಗಳ ಆವರ್ತಕ ಸ್ಥಗಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಗಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತಹ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  ಜಿ.) ಖರೀದಿದಾರರು ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಂತರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಖರೀದಿದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಹಾನಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
  ಎಚ್.) ಖರೀದಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ, ವಾಹಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ / ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಗಣೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.
  ಐ.) ಮಾರಾಟವಾದ ಸರಕುಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳವೂ / ಗೋದಾಮಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಅಥವಾ ವಾಹಕಗಳು/ ಸಾಗಣೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಕುಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  ಜೆ.) ಸರಕುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ/ಹಿಂತೆಗೆತದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಉಳಿದಲ್ಲಿ (ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ), ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

  7. ಖರೀದಿದಾರರ ಮಾರಾಟ ವಿನಂತಿ:

  a.) ಖರೀದಿದಾರನು ಖರೀದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿನಂತಿಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  b.) ಈ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ/ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  c.) ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾರಾಟದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
  d.) ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರಾಟದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

  8. ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಿಕೆ:

  ಎ.) ಖರೀದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆದೇಶಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  ಬಿ.) ಮಾರಾಟಗಾರನು ಆದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಪಾಲುಗಳ ರವಾನೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಇತರ ಲಾಟ್‌ಗಳಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದೇಶವು ಭಾಗಶಃ/ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರವಾನೆಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರವಾನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

  9. ಸಾಲ: ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಸಾಲದ ವಿನಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಮಾರಾಟ ಕಮ್ ವೇರ್‌ಹೌಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿಗಳು / ಒಪ್ಪಂದ(ಗಳು) ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ತ್ತವೆ.

  10. ಖರೀದಿದಾರನು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನಿಯೋಗವು ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನಿಯೋಗವು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿದಾರನನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

  11.ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಖರೀದಿದಾರನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ:

  i.) ಭತ್ತ ಹೈಬ್ರಿಡ್: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -2% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  ii.)ಗೋಧಿ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ 0% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  iii.) ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -1.5% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  iv.) ಸೋಯಾಬೀನ್: ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವಾಗಲಿದ್ದು.
  v. )ಟೂರ್ ಹೋಲ್: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -1.5% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  vi.) ಚಣ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ 0% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  vii.) ಫಿಂಗರ್ ರಾಗಿ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -1% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  viii.) ಅರಿಶಿನ ಬಲ್ಬ್: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -2.5% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  ix.) ಅರಿಶಿನ ಬೆರಳು: ತೇವಾಂಶದ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -1% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  X.) ಭತ್ತದ ಕಾತರಣಿ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟಿದ್ದು,
  xi.) ಅಡಕೆ ಸಾರಕು: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.0.5,
  xii.) ಅಡಕೆ ಬೆಟ್ಟೆ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.0.5,
  xiii.) ಅಡಕೆ ರಾಶಿ ಈಡಿ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.0.5,
  xiv.) ಭತ್ತದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -2% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  xv.) ಭತ್ತದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೋನಾ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ,
  xvi.) ಭತ್ತದ ಐಆರ್ 64: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -2% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  xvii.) ಭತ್ತದ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ: ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು,
  xviii.) ಭತ್ತ ನೆಲ್ಲೂರು ಸೋಣ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟಿದ್ದು,
  xix.) ಭತ್ತದ ಕಾವೇರಿ ಸೋನಾ: ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು,
  xx.) ಭತ್ತದ ಮಸೂರಿ: ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು,
  xxi.) ಜೋಳದ ಬಿಳಿ: ತೇವಾಂಶದ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -1.5% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  xxii.) ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಲೀನ್: ತೇವಾಂಶದ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -2% ಆಗಿರುತ್ತದೆ,
  xxiii.) ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾದಾಮಿ ಅಶುದ್ಧ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -2% ಆಗಿರುತ್ತದೆ
  xxiv.) ಭತ್ತ-ಸೋನಂ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.2ರಷ್ಟಿದ್ದು,
  xxv.) ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ,
  xxvi.) ಜೋಳದ ಬೇಳೆ: ತೇವಾಂಶ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ತೂಕದ -1.5% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

  12. ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳು/ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ, ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

  13. ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ/ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು, ಅಂಚೆ ವಿಳಂಬಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರವಾನೆಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  14. ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳು/ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಕೇಳಲು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಬದ್ಧನಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  15. ಬಲವಂತದ ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಘೋಷಿತ ಕ್ರಾಂತಿ, ನಿರ್ಬಂಧ, ಗಲಭೆಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ಸೈಬರ್-ದಾಳಿಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡಚಣೆ, ಬೀಗಮುದ್ರೆ, ಮುಷ್ಕರಗಳು, ಕಳ್ಳತನ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದ್. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರವಾನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ/ರದ್ದಾದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ/ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  16. ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮದ ಹಾನಿಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಆಧಾರವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಷ್ಟ, ಆದಾಯದ ನಷ್ಟ, ನಷ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ, ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿ, ತಪ್ಪಾದ ವಿತರಣೆ, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ, ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಷ್ಟ, ಸಬ್ಸಿಟ್ಡ್ ಸರಕುಗಳ ವೆಚ್ಚ, ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂತಹ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

  17. ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು: ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

  18. ವಿವಾದಗಳು: ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಿಂಧುತ್ವ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  19. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.